Monday, May 17, 2010

NB Viet Thuong-Mục Đích Viết Sự Tích Con Yêu Râu Xanh Ở Việt Nam ( việt gian Hồ Chí Minh )

Audio - Mục Đích Viết Sự Tích Con Yêu Râu Xanh Ở Việt Nam ( việt gian Hồ Chí Minh )http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuongMucDichCuonSuTichConYeuRauXanhVNVGHo192.w

Monday, June 29, 2009

Audio Sự Tích Con Yêu Râu Xanh Hồ Chi Minh -Việt Thuờng

video
Phần 1

video
Phần 2


video
Phần 3

video
Phần 4video
Phần 5


video

Phần 6


video

Phần 7

video
Phần 8


video

Phần 9

video
Phần 10


video
Phần 11

video

Phần 12

video

Phần 13


video
Phần 14


video
Phần 15

video
Phần 16


video

Phần 17- hết